Normativa de privacidade

En cumprimento do establecido na RGPD, informámoslle que os seus datos serán tratados nos nosos ficheiros, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade, incluíndo o envío de comunicacións no marco da citada relación.

Así mesmo, os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos supostos en que o autorice unha norma con rango de lei. En cumprimento da RGPD pode exercitar os seus dereitos ARCO ante PLATAFORMA POLA DEFENSA DA RÍA DE VIGO CÍES, con dirección en Palmas 56 A-1º, 36957 – Moaña, achegando fotocopia do seu DNI.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeita ao deber de secreto e vai dirixida unicamente ao seu destinatario. No suposto de que vostede non fora o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo a súa destrución.

O prestador de servizos da sociedade da información deberá ter en conta que, ademais da información que facilite aos destinatarios do servizo a través da súa “Política de Privacidade”, deberá dispoñer de textos legais adicionais relativos a outras normativas de obrigado cumprimento, tales como, sen carácter limitativo ou excluínte, condicións xerais da contratación, propiedade intelectual e industrial, condicións de utilización da páxina web e responsabilidades ao respecto, ou o que a propia Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poida establecer en calquera outros preceptos á marxe do seu artigo 10 ou incluso completar a información que, en relación a este, fose necesaria.