No event in the calendar
August 2018
Lun Mar Mer Xov Ven Sab Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lexislación autonómica de aplicación

LEXISLACIÓN AUTONÓMICA:

 

Unha concisa e estreita lista coas principais leis de referencia no ambito medioambiental e de xestión dos recursos de competencia autonómica.

 

 

Lei de augas de Galicia, (Lei 9/2010, de 4 de novembro), a súa aplicación iniciase o 1 de xullo de 2012, pola entrada en vigor do Decreto 136/2012, de 31 de maio polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e canon de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.

 

Directrices de Ordenación do Territorio. Decreto 19/2011, de 10 de febreiro publicado no DOG de 22 de febreiro de 2011 que aprobou definitivamente as DOT, instrumento creado pola Lei 10/1995, de 23 de novembro.

 

Lei de Ordenación do Territorio, Lei 2/2010, de 25 de marzo de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

 

Plan de Ordenación do Litoral Xunta de Galicia.

 

 

Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.

 

Lei de pesca. Lei 11/2008, de 3 de decembro de pesca de Galicia.

 

Lei 6/2009, de 11 de decembro que modifica a Lei 11/2008, de 3 de decembro de pesca de Galicia.